ข้อมูลโครงการ
ปี2562
ตัวชี้วัด
92%
เป้าหมาย
Top 20 โครงการที่รอการจ่ายงบประมาณ
 • โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนหลังวัดเกาะกลอย
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดย กองช่าง
  1,500,000
 • โครงการปรับปรุง ถนนราษฎร์บํารุง บริเวณถนนราษฎร์บํารุง ซอย 11 ถึง สี่แยกท่าบรรทุก
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดย กองช่าง
  7,295,400
 • โครงการก่อสร้างสะพานทศบาล 3 (ก้นปีก)
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดย กองช่าง
  21,000,000
 • โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและส่งต่อปัญหาตาต้อกระจกในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดย สํานักการสาธารณสุขฯ
  100,000
 • โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดย กองการศึกษา
  108,000
 • โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดย กองการศึกษา
  ประเพณีลอยกระทง
ข้อมูลโครงการ
# วันที่ โครงการ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ หน่วยงาน
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา
22591 2562-05-01 โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ทุกศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ ถนนยมจินดา จํานวนผู่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เด็กเยาวชนประชาชนให้ความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เมืองเก่าของ จังหวัดระยอง 900,000 กองการศึกษา