งบประมาณ
ปี2562
รายจ่ายการลงทุนภาครัฐ
รายจ่ายประจำภาครัฐ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงลงทุน
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ