ข้อมูลการท่องเที่ยว
ปี2560
รายได้จากการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจ
จำนวนนักท่องเที่ยว
Top 3 ช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวมาน้อยที่สุด
 • มิถุนายน
  comment xxxx
  XXXX
 • กรกฏาคม
  comment yyyy
  YYYYYYYYYY
 • กันยายน
  comment ZZZZZ
  ZZZZZ
สรุปการท่องเที่ยวระยอง Q4 (ตุลาคม - ธันวาคม) 2560
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของคนไทย จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ Q4 (ตุลาคม - ธันวาคม) 2560
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของชาวต่างประเทศ จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ Q4 (ตุลาคม - ธันวาคม) 2560
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ Q4 (ตุลาคม - ธันวาคม) 2560