ข้อมูลสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
ปี2561
ปิรามิดประชากรตามเพศและกลุ่มอายุ ปี พ.ศ.2561
แนวโน้มอัตราเกิดและอัตราตายของประชากร 2556 - 2561
จำนวนและอัตราการเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย มารดาตายและอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ 2557 – 2561
สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ระดับบริการสุขภาพจังหวัดระยอง จำแนกตามโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561
จํานวนสถานบริการสาธารณสุข แยกรายอําเภอ ในพื้นที่2561
ข้อมูลกำลังคนตามระบบการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (FTE2)
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2560 – 2561
จำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2560 - 2561(อัตราต่อแสนประชากร)
จำนวนโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรกจังหวัดระยอง ปี 2559 –2561
จำนวนและอัตราตายจำแนกตามสาเหตุการตายด้วยโรคที่สำคัญจังหวัดระยอง ปีพ.ศ. 2560 -2561 (อัตราต่อแสนประชากร)
กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี
ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
จำนวนผู้ป่วย/ตายเนื่องจากมลพิษ ทางอากาศ 4 กลุ่มโรค จังหวัดระยอง ข้อมูลปี 2557-2559