ความมั่นคง ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ปี2561
Top 10 พื้นที่ที่มีคดีอาชญากรรมมากที่สุด
 • 1. อำเภอเมือง ตำบลกระเฉด
  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ, คดีประทุษร้ายต่อชีวิต
  226 คดี
 • 2.อำเภอเมือง ตำบลแกลง
  คดีประทุษร้ายต่อชีวิต, คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
  152 คดี
 • 3.อำเภอเมือง ตำบลแกลง
  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์, คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
  125 คดี
 • 4.อำเภอแกลง ตำบลสองสลึง
  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
  68 คดี
 • 5.อำเภอวังจันทร์ ตำบลชุมแสง
  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
  20 คดี
Top 10 พื้นที่ที่มีคดียาเสพติดมากที่สุด
 • 1. อำเภอเมือง ตำบลกระเฉด
  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ, คดีประทุษร้ายต่อชีวิต
  214 คดี
 • 2.อำเภอเมือง ตำบลแกลง
  คดีประทุษร้ายต่อชีวิต, คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
  111 คดี
 • 3.อำเภอเมือง ตำบลแกลง
  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์, คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
  102 คดี
 • 4.อำเภอแกลง ตำบลสองสลึง
  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
  50 คดี
 • 5.อำเภอวังจันทร์ ตำบลชุมแสง
  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
  14 คดี
กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี
ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
จำนวนผู้ป่วย/ตายเนื่องจากมลพิษ ทางอากาศ 4 กลุ่มโรค จังหวัดระยอง ข้อมูลปี 2557-2559