เศรษฐกิจ เกษตรและทรัพยากรน้ำ
ปี2562
เศรษฐกิจด้านอุปทาน
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์
เศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมและด้านการเงิน
ผลผลิตภาคเกษตรกรรม
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2562
ข้อมูลผลผลิต ย้อนหลัง 5 ปีล่าสุด
ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ปี 2560/2561
ข้อมูลการเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำดอกกราย ในแต่ละปี
ข้อมูลการเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำดอกกราย ในแต่ละเดือนของแต่ละปี
ข้อมูลการเก็บของอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ในแต่ละปี
ข้อมูลการเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ในแต่ละเดือนของแต่ละปี
สภาพการใช้น้ำ
สรุปปริมาณฝนเฉลี่ยในแต่ละลุ่มน้ำสาขา
สรุปปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย ในแต่ละลุ่มน้ำสาขา
แนวโน้มการใช้น้ำ